Een toegewijde organisatie

Kwaliteit

Compartijn gelooft in kleinschalig wonen met zorg voor mensen die kwetsbaar oud worden. Onze bewoners hebben een psychogeriatrische aandoening als dementie of een somatische aandoening. Compartijn staat voor persoonsgerichte zorg en service in een luxe, stijlvolle woonomgeving. Wij bieden een huiselijke omgeving, familiegerichtheid, goed en gezellig eten en drinken, en vooral tijd en aandacht voor onze bewoners en hun gasten. Onze mensen zijn vanzelfsprekend professioneel, maar bovenal liefdevol en gepassioneerd.

Onze bewoners en hun families verwachten kwalitatief hoogwaardige zorg en professionaliteit. Goed werkgeverschap draagt daaraan bij. Voor Compartijn zijn dat vanzelfsprekendheden. Wij voldoen aan alle kwaliteitseisen. 

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Compartijn werkt met het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg biedt een kader waarbinnen zorgorganisaties hun kwaliteit vorm en inhoud kunnen geven. Jaarlijks verantwoordt Compartijn zich over dit kader door onder andere de aanlevering van kwaliteitsindicatoren Verpleeghuiszorg aan Zorg in Zicht, maar ook met een Jaarverslag waarin wordt teruggeblikt op de wijze waarop invulling is gegeven aan de onderwerpen vanuit het Kwaliteitskader. De terugblik vertaald naar het Jaarverslag biedt vervolgens input voor het Jaarplan Kwaliteit, dat eveneens is opgebouwd met alle thema’s uit het Kwaliteitskader. De Zorgkantoren en toezichthouders kijken met Compartijn mee hoe zij opvolging geeft aan de uitvoering van het Jaarplan Kwaliteit.

Download hier ons Kwaliteitsverslag 2023
Download hier ons Jaarplan Kwaliteit voor 2024.

ISO gecertificeerd

Alle woonhuizen binnen de pijler Woonzorg zijn ISO 9001:2015 gecertificeerd. Ook alle nieuwe woonhuizen gaan mee in het certificeringstraject. Jaarlijks vindt een externe audit plaats waarbij de woonhuizen en het kwaliteitsmanagement geauditeerd worden. Met het behalen van dit certificaat voldoet onze organisatie aan internationale eisen en normen op het gebied van kwaliteitsmanagement. 

Mevrouw Van Iterson
Bekijk dagboek
Mevrouw Van Iterson

Meer verhalen

Klantbeleving & klanttevredenheidsonderzoek

Zorgkaart Nederland is een website van Patiëntenfederatie Nederland. Het is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. U kunt hier lezen wat anderen van ons vinden. Deze informatie kan u helpen een keuze te maken voor een zorgverlener.

Wij nodigen u uit om uw ervaring met onze organisatie te delen op zorgkaartnederland.nl. Waarderingen op Zorgkaart Nederland geven ons inzicht in de door u ervaren kwaliteit van onze dienstverlening en uw eventuele aanvullende wensen en behoeften. Op deze wijze kunnen we leren en verbeteren.

Deel hier uw ervaring met Compartijn.

Cliënttevredenheidsonderzoek

Eind 2023 heeft een tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden onder bewoners en familie. Uit dit onderzoek blijkt dat 97,1% van de bewoners en familie (zeer) tevreden is over het wonen bij Compartijn. De gemiddelde algemene tevredenheid werd gewaardeerd met een 8,6.

Exclusiecriteria

Binnen Compartijn willen wij onze bewoners en hun familie gegarandeerd goede zorg en ondersteuning leveren en een veilige en prettige leefomgeving bieden. Helaas zien wij dat dit niet altijd mogelijk is. Daar moeten we reëel in zijn. Op basis van deze ervaring hebben wij exclusiecriteria geformuleerd die wij hanteren om al onze bewoners kwalitatieve zorg te kunnen leveren in een veilige omgeving.

Lees hier de exlusiecriteria voor wonen bij Compartijn.

 

Onafhankelijke cliëntvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang 

Iedere cliënt en zijn/haar vertegenwoordiger die te maken heeft met de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) heeft recht op bijstand door een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon Wzd. Voor u is dit een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd (hierna: CVP Wzd) van Zorgstem.

Lees hier meer over de Onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang. 

Zoek op trefwoord...